XIV Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme

La Fundació Miguel Gil Moreno i Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. convoquen el XIV Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme d’acord amb les següents bases:

Fundación Miguel Gil Moreno Penguin Random House Grupo Editorial

1. Podran aspirar a aquest premi a títol personal, corresponsals de qualsevol nacionalitat, sempre que els treballs —en suport paper, àudio, vídeo o mitjà digital— estiguin en espanyol, sigui com a idioma original o traduït.

2. El Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme s’atorgarà al treball que millor compleixi el requisit d’excel·lència professional i que comparteixi l’esperit de Miguel Gil Moreno, la seva concepció del corresponsal com a servidor de la societat , conscient del paper social de la professió en adonar de les injustícies i dels actes de solidaritat que se li presentin en l’exercici del seu treball.

3. Els aspirants, autors o mitjans, enviaran les obres a la Fundació Miguel Gil Moreno, carrer Camelias, 23 baixos, 08024 Barcelona, Espanya, o bé i preferiblement en suport informàtic, al correu electrònic info@fundacionmiguelgilmoreno.com . Si es tracta de treballs fotogràfics (un màxim de deu imatges, tamany 18x24cm, format jpg), han d’anar acompanyades amb el retall de la publicació on han aparegut. Els treballs en altres suports hauran d’incloure el nom del mitjà i la data de publicació o emissió. Tots els treballs han d’anar acompanyats per les dades personals de l’autor més un breu currículum vitae i la seva signatura corresponent. Les obres presentades no podran haver estat premiades en altres concursos.

4.
Els treballs que es presentin han d’haver estat publicats entre l’1 de Gener de 2017 i el 31 de Desembre de 2018, i han d’enviar-se a la Fundació Miguel Gil Moreno abans del
31 de Març de 2018. Els autors no premiats disposaran d’un mes a partir de la resolució per recollir el seu treball.

5. La Fundació Miguel Gil Moreno i Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. designaran un jurat de professionals del màxim relleu i concordes amb l’esperit d’aquest premi, a més de sengles representants de la fundació i del grup editorial. La resolució del jurat i el lliurament del premi tindrà lloc a Barcelona durant el mes de maig, i és preceptiva la presència del guardonat en l’acte de lliurament. El Premi està dotat amb 6.000 euros.

6. El Jurat podrà declarar desert el premi si, al seu judici, els treballs no responen a les exigències de qualitat. També podrà interpretar les presents bases quan sigui necessari. Així mateix, els membres del Jurat, si ben no podran participar en la convocatòria, sí estaran facultats per presentar i defensar treballs de corresponsals que, al seu judici, puguin ser mereixedors d’aquest guardó.

7. El contingut provisional de les bases del premi s’avança al públic en general, sense perjudici de la ulterior publicitat que es donarà a la convocatòria del mateix en els mitjans oficials. Per això, en cas precís, aquestes bases podran ser modificades per decisió de les entitats que ho promouen fins al moment de la convocatòria oficial del premi. Els interessats poden recaptar informació en la Fundació Privada Miguel Gil Moreno. El fet de participar en aquest certamen implica l’acceptació de les bases, dipositades en la Fundació a partir de la convocatòria oficial.

Premio Miguel Gil Moreno

Bronze fet per l’escultora Beatriz Montesino-Espartero

Guardar